Extended Super Admins

This plugin allows you to create multiple levels of Super Admins in a multi-site configuration.


Curtiss Grymala 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 9 năm trước