BP Rewrites

The BP Rewrites plugin is a BuddyPress add-on giving you the full control of any…


The BuddyPress Community 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

CDN Rewrites

This plugin rewrites the host(s) of your static files (JavaScripts, CSS, images etc.) (called Origin)…


Phoenixheart 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 13 năm trước