CDN Rewrites

This plugin rewrites the host(s) of your static files (JavaScripts, CSS, images etc.) (called Origin)…


Phoenixheart Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 12 năm trước

Flush Permalinks Button

A plugin to add a button to flush permalinks in WordPress admin bar.


MrAsharIrfan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.5 Đã cập nhật 7 tháng trước