WP Last Modified

Show Last Modified date in your WordPress Posts and Pages.


Rahul Arora 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 9 năm trước

Revised Meta Tag

Insert Revised Meta tag and display Last updated / Last modified date & time in…


Rahul Arora 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước