WP Rollback

Rollback (or forward) any WordPress.org plugin or theme like a boss.


GiveWP.com 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 5 tháng trước

Restore jQuery

Restore the loaded jQuery library to the version bundled with WordPress.


Syahir Hakim 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước