Restore jQuery

Restore the loaded jQuery library to the version bundled with WordPress.


Syahir Hakim 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước