Simple Poll

The Simple Poll is a voting poll system into your post, pages and everywhere in…


Akash Mia 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 10 tháng trước

CPM All in one Poll

CPM All in One Poll is an awesome plugin that lets you create Polls with…


codepixelzmedia, vishalbasnet23, utsavsinghrathour 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.31 Đã cập nhật 8 năm trước