Simple Poll

The Simple Poll is a voting poll system into your post, pages and everywhere in…


Akash Mia 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

CPM All in one Poll

CPM All in One Poll is an awesome plugin that lets you create Polls with…


codepixelzmedia, vishalbasnet23, utsavsinghrathour 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.30 Đã cập nhật 7 năm trước