Extended WP Reset

This plugin will reset your WordPress installation to its default state. It will not delete…


wp-kitten 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.14 Đã cập nhật 3 năm trước