Blog Copier

Enables superusers to copy existing sub blogs to new sub blogs.


Modern Tribe, Inc. 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 9 năm trước

Replicate Widget

This plugin will help you to copy a widget with just a click.


Alexandru Vornicescu Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 6 năm trước

Replicant

A plugin that replicates and synchronize content in your WordPress websites.


EVOKE Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước