Bulk Comment Remove

A plugin to remove all pending comments from your DB in one click.


Mike Strand 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.29 Đã cập nhật 7 năm trước

Simple No Comments

Easiest plugin to disable/remove comments from complete site.


Jitendra Singh Dikhit 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.30 Đã cập nhật 8 năm trước

Comment Section Manager

Comment Section Manager is a Plugin that allows site administrator to disable and enable comments.


Hiren Wadhiya 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.30 Đã cập nhật 6 năm trước