WPAchievements Free

WPAchievements is a powerful WordPress Achievements, Quests & Ranks Plugin. WordPress Gamification has never been…


Powerfusion 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 4 năm trước

WordPress Quest

WordPress Quest allows you to add 'Quests' to your site, granting users points and named…


Newnab 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 9 năm trước