WH Tweaks

Common functionality WordPress core should have but maybe shouldn't


Webhead LLC 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

Flagged Content

Allows visitors to flag posts and pages.


DivSpark 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 3 tháng trước