WP Prefix Changer

Change your database prefix to other one with just one click.


Tiago Sousa 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước