WP Prefix Changer

Change your database prefix to other one with just one click.


Tiago Sousa 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 1 năm trước