Obvious Post States

Make the WordPress post state text (draft, pending, sticky, etc) stand out.


Ryan Sommers 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.31 Đã cập nhật 8 năm trước