Post Status Notifications

The Post Status Notifications plugin by 99 Robots provides an easy way to notify Administrators…


DraftPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

MailBard Newsletters

MailBard is a fork of the plugin MailPoet 2. The MailPoet team has decided to…


mailbard 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.4 Đã cập nhật 7 tháng trước