YOP Poll

Use a full option polling solution to get the answers you need. YOP Poll is…


yourownprogrammer 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

GG Polls

GG Polls – бесплатный и открытый плагин для WordPress, созданный для создания простых опросов. Пользователям…


nesutulsa 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Total Soft Poll Extensions

Gain power to display more with less. Adds new shortcodes to neatly display all your…


Kaleb Morgan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước