WPThumb

An on-demand image generation replacement for WordPress' image resizing.


Human Made Limited 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 9 năm trước

AutoThumb

The plugin is actually just a port of a plugin/snippet I wrote for MODx a…


Mathias Geat 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước