phpinfo() WP

A simple plugin to look up server info and manage server configuration of wordpress site


Exeebit Inc. 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 1 tháng trước