phpinfo() WP

A simple plugin to look up server info and manage server configuration of wordpress site


Exeebit 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 4 tháng trước