Wonder PDF Embed

Embed PDF to your WordPress website by using Mozilla's PDF.js


Magic Hills Pty Ltd 8,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Embedding PDF

Embedding PDF which is uploaded on your WordPress site\'s media library, simply put the URL…


Dinesh S, IT Chimes 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.34 Đã cập nhật 7 năm trước