Wonder PDF Embed

Embed PDF to your WordPress website by using Mozilla's PDF.js


Magic Hills Pty Ltd 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Embedding PDF

Embedding PDF which is uploaded on your Wordpress site\'s media library, simply put the URL…


Dinesh S, IT Chimes 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.38 Đã cập nhật 8 năm trước