WP Pace

Create an automatic page load progress bar. Based on Pace – Automatic page load progress…


James Bruner 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 8 năm trước

Brozzme Material Loading

Add automatic loading and progress bar on each page without coding. Choose between 14 templates…


Benoti 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 7 tháng trước