WP Pace

Create an automatic page load progress bar. Based on Pace – Automatic page load progress…


James Bruner 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước

Brozzme Material Loading

Add automatic loading and progress bar on each page without coding. Choose between 14 templates…


Benoti 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 2 năm trước