Admin Custom Font

Admin Custom Font plugin allows you to replace default/factory font in WordPress Admin Dashboard with…


TehnoBlog.org 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.4 Đã cập nhật 11 tháng trước

OpenSans FTW

OpenSans FTW is just a simple plugin that brings back the old Open Sans font…


GeorgeJipa 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước