jQuery Post Splitter

This plugin will split your post and pages into multiple pages with a tag. A…


Fahad Mahmood 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

Get Next Article

Gets the next article (page or post) in a series.


M.D. Green Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước