chpter.

The chpter. plugin enables your customers to checkout using M-PESA & CARD payments from a…


Kelvin Kiprotich 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Pay via ProxyAPI

Accept Safaricom Lipa na M-Pesa payments using Pay via ProxyAPI


maxp555 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước