wp-mpdf

Print WordPress posts as PDF. Optional with Geshi highlighting.


Florian 'fkrauthan' Krauthan 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

WP Book

Download your posts, pages and custom post as a PDF Book in few clicks


Rajan V Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 3 năm trước