wp-mpdf

Print Wordpress posts as PDF. Optional with Geshi highlighting.


Florian 'fkrauthan' Krauthan 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước

WP Book

Download your posts, pages and custom post as a PDF Book in few clicks


Rajan V 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 4 năm trước