Movable Content Editor

This plugin makes the main content editor movable with drag and drop.


Peter Elmered 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Movable

I make dragging, dropping, selecting, duplicating, deleting, & inserting blocks super simple.


BlockHandbook 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.10 Đã cập nhật 2 năm trước