Popular Widget

Display the most commented or most viewed posts in a tabbed widget, filter the post…


Hafid R. Trujillo Huizar 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.0 Đã cập nhật 8 năm trước

Most Commented Posts

Displays a simple widget with a list of the most commented posts.


Mathias Gomig 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.18 Đã cập nhật 5 năm trước