Product Quantity Settings

Define a minimum / maximum / range quantity for products on product pages & cart.


JJMontalban 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.6 Đã cập nhật 1 năm trước