Microsoft Azure Storage for WordPress

Use the Microsoft Azure Storage service to host your website's media files.


10up, Microsoft Open Technologies 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.12 Đã cập nhật 1 năm trước

Blue Storage

Blue Storage for Microsoft Azure allows you to use Azure Storage to host files for…


Derek Held Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.20 Đã cập nhật 4 năm trước