Anything Order by Terms

This plugin allows you to arrange any post types and terms with drag and drop.…


briar 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.7 Đã cập nhật 2 năm trước

Anything Order

Reorder any post types and taxonomies with drag and drop.


pmwp 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 10 năm trước

AJAX Admin Menu Editor

Easily reorder your admin menu items with simple drag & drop operation


Luke Hertzler Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước