Advanced Menu Manager

Create and manage menus of any size of your content-heavy wordpress blogs and websites. Simplified…


Thedotstore 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

Menus History

Provides history of changes to WordPress menus


BinaryStash 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.29 Đã cập nhật 6 năm trước