WP-Matomo (WP-Piwik)

Adds Matomo (former Piwik) statistics to your WordPress dashboard and is also able to add…


André Bräkling 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 7 tháng trước

Matomo Tracker

Matomo tracker adds matomo (formerly piwik) tracking code to your website while hiding your matomo…


Niroma 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 9 tháng trước

Include Matomo

This plugin includes Matomo into your WordPress site. Therefore it adds the Matomo tracking to…


Jonas Hellmann 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước