MathJax-LaTeX

This plugin enables MathJax (http://www.mathjax.org) functionality for WordPress (http://www.wordpress.org).


Phillip Lord, Simon Cockell, Paul Schreiber 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 11 tháng trước

MathML Block

A MathML block for the WordPress block editor (Gutenberg).


adamsilverstein 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 1 năm trước

WP Math Publisher – wpmathpub

This plugin uses shortcode tags to display mathematical equations within your WordPress posts, pages, and…


Ron Fredericks, BiophysicsLab.com 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 1 năm trước