Map Block for Google Maps

Map block for Gutenberg editor powered by Google Maps. Simple. Fast. Just a map block.


WebFactory Ltd 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

Advanced Maps Block

Easy to use Google Maps block for the WordPress block editor featuring multiple map markers…


Mark Marzeotti 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước