FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Mambo Importer

Import Joomla and Mambo articles and insert them into wordpress page, regardless of the location…


misterpah 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 11 năm trước