Longer Permalinks

Allow long permalinks in your WordPress. Useful especially for using non-latin characters in permalinks. Respects…


Giannis Economou 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.7 Đã cập nhật 2 năm trước

Show Visitor IP

Show Visitor IP – Simply display visitor IP Address & visitor another location info using…


Vikas Sharma 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 7 tháng trước