EasyGeo

Adds simplest geocoding features to WP posts (description, lat, long). Adds nothing to the front-end,…


Theo Ephraim 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.1 Đã cập nhật 12 năm trước