Divelogs Widget

Displays your latest dive from divelogs.de in a widget


Rainer Mohr 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

Climbing Cardboard

Wordpress plugin which let registered users create climbing card/logbook.


Roko Labrovic Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước