Basic Log Viewer

Shows default WP / PHP log file from admin interface, gives the possibility to erase…


WpSimpleTools 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.3 Đã cập nhật 6 tháng trước