Loco Translate

Translate WordPress plugins and themes directly in your browser


Tim Whitlock 800.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.0 Đã cập nhật 2 tuần trước

Memsource Translation Plugin for WordPress

The Memsource Translation Plugin, which enables the Memsource Connector for WordPress, provides a fast, efficient…


Memsource 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 2 tháng trước

URL Language Switcher

This is a lightweight and fast language switcher.


Niklas Grieger Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 2 ngày trước