Loco Translate

Translate WordPress plugins and themes directly in your browser


Tim Whitlock 900.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Memsource Translation Plugin for WordPress

The Memsource Translation Plugin, which enables the Memsource Connector for WordPress, provides a fast, efficient…


Memsource 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

GlotPress Notify

notify WordPress users when new GlotPress translations strings are awaiting review


WebAware Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

URL Language Switcher

This is a lightweight and fast language switcher.


Niklas Grieger Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước