wp-admin classic

Classic WordPress Admin theme (prior 3.8 style).


Mindo Mobile 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.38 Đã cập nhật 8 năm trước

Label Old Posts

Label older posts that may no longer be relevant.


Aaron Saray 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.28 Đã cập nhật 7 năm trước