WPTB Language

With this plugin you can easily switch the WordPress language. It will download and install…


Stanil Dobrev 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.32 Đã cập nhật 6 năm trước

MultilingualPress

Create a fast translation network on WordPress multisite.


Inpsyde GmbH 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.9 Đã cập nhật 1 năm trước

Easy Language Switcher

Switch between English development language and native user language.


Dreamwinner Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 3 năm trước