jQuery Updater

This plugin updates jQuery to the latest stable version on your website.


Ramoonus 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 4 ngày trước