Bug Library

This plugin provides an easy way to incorporate a bug/enhancement tracking system to a WordPress…


Yannick Lefebvre 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Admin Bug Report

A small plugin to help your WordPress clients report bugs and issues directly from the…


David B Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 11 tháng trước