Fix Admin Contrast

Improves the visibility of administrative form fields and tables.


Robert Chapin 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước