Visit Counter

Widget that prints a count of the number of hits your blog has received, tracked…


Federico Mendez 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 13 năm trước

DX2 Post Hit Counter

A lightweight counter to track the number of hits on all posts on the website.


Dan Hastings 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước