Heartbeat Control

Allows you to easily manage the frequency of the WordPress heartbeat API.


WP Rocket 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Native Performance

Improve the performance of your WordPress: Reduce load times, solve common errors and more using…


QuéCódigo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.8 Đã cập nhật 1 năm trước