GF Forms LeadsBridge Add-On

Sends Gravity Forms forms submissions directly to your LeadsBridge bridge and automate your marketing campaigns!


Thomas Cocchiara Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Easy Gravity Forms Tooltip

This plugin helps you easily add tooltip to gravity forms (gravity forms tooltips free).


neatmarketing Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 1 ngày trước