WP reCaptcha

Add Google reCaptcha to WordPress forms. Easy to add, advanced security for your forms.


WPreCaptcha.com 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Contact Form with Ajax

Create your form using a shortcode with the Google Captcha! Shortcode: [cfa_contact_form]


Faisal Alvi 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.18 Đã cập nhật 4 năm trước