Icon Fonts

This plugin adds support for 18 free icon fonts (over 6000 icons).


sydcode 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.36 Đã cập nhật 8 năm trước

Webshare

Adds social sharing icons.


Sami Keijonen 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.36 Đã cập nhật 9 năm trước