Icon Fonts

This plugin adds support for 18 free icon fonts (over 6000 icons).


sydcode 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.34 Đã cập nhật 8 năm trước

Webshare

Adds social sharing icons.


Sami Keijonen 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.34 Đã cập nhật 8 năm trước

Disable Genericons

This plugin disables genericons css in twentyfourteen, twentyfifteen or twentysixteen (it may be compatible with…


keyra 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.29 Đã cập nhật 7 năm trước