RateX ils Plugin

hey , this plugin provide shortcode [ratex-ils] that allow you to display ils currency convert…


ofek nakar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Euro Currency

Plugin displays actual currencies AUD, USD, CHF, GBP, JPY etc based on EUR.


Łukasz Gołabek Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 3 năm trước