Fupa.Net Widget Shortcode

Allows people to embed Fupa.net-Widgets as Shortcode with the WYSIWYG-Editor.


Darius Brückers 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 10 năm trước

Soccr

Provides a widget to display the last or next match for a specified team. Currently…


Stevie 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.31 Đã cập nhật 8 năm trước