MarkeKing Floating Cart

A lightweigt, blazing fast plugin to display the contents of the shopping cart in floating…


MarkeKing.es 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.31 Đã cập nhật 8 năm trước

Floating Buttons for WooCommerce

Floating Buttons and Action Bar on your WooCommerce website with floating Cart. Floating action buttons…


QunatumCloud 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

Ajax Floating Cart

Ajax Floating Cart is a free plugin for woocommerce ajax cart.


Ashaduzzaman Mukul Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.9 Đã cập nhật 2 năm trước